Papers written by : Yuankui Sun
----(Written by:    Junlian Qiao, Zheng Jiang, Bo Sun, Yuankui Sun, Qi Wang, Xiaohong Guan)
----(Written by:    Xiaohong Guan, Juanshan Du, Xiaoguang Meng, Yuankui Sun, Bo Sun, Qinghai Hu)
----(Written by:    Xiaohong Guan, Juanshan Du, Xiaoguang Meng, Yuankui Sun, Bo Sun, Qinghai Hu)
----(Written by:    Xiaohong Guan, Yuankui Sun, Hejie Qin, Jinxiang Li, Irene M.C. Lo, Di He, Haoran Dong)
----(Written by:    Pian Feng, Xiaohong Guan, Yuankui Sun, Wonyong Choi, Hejie Qin, Jianmin Wang, Junlian Qiao, Lina Li)
----(Written by:    Yuankui Sun, Gongming Zhou, Xinmei Xiong, Xiaohong Guan, Lina Li, Hongliang Bao)
----(Written by:    Jialing Li, Hongliang Bao, Xinmei Xiong, Yuankui Sun, Xiaohong Guan)