Papers written by : Keijiro Yabuta
----(Written by:    Toshihiro Ino, MD, Mataichi Okubo, MD, Katsumi Akimoto, MD, Kei Nishimoto, MD, Keijiro Yabuta, MD, Mikio Watanabe, MD, Yasuyuki Hosoda, MD)
----(Written by:    Tsugio Lee, Susumu Furukawa, Yutaka Fukuda, Keijiro Yabuta, Hideo Kato)
----(Written by:    Susumu Furukawa, Tomoyo Matsubara, Keijiro Yabuta)
----(Written by:    Osamu Arisaka, MD, Keijiro Yabuta, MD)
----(Written by:    Kunimasu Ando, Takeshi Miyano, Takao Fujimoto, Toshiki Ohya, Geoffrey Lane, Toshiya Tawa, Akifumi Tokita, Keijiro Yabuta)
----(Written by:    Osamu Arisaka, Madoka Arisaka, Yuko Nakayama, Sachi Fujiwara, Keijiro Yabuta)
----(Written by:    Toshihiro Ino, MD, Kei Nishimoto, MD, Mataichi Okubo, MD, Katsumi Akimoto, MD, Keijiro Yabuta, MD, Sachio Kawai, MD, Ryozo Okada, MD, Noriyoshi Sueyoshi, MT)
----(Written by:    Toshihiro Ino, MD, Kei Nishimoto, MD, Katsumi Akimoto, MD, Mataichi Ohkubo, MD, Keijiro Yabuta, MD)
----(Written by:    Osamu Arisaka, Sachi Fujiwara, Keijiro Yabuta, Hiroshi Mokuno, Yasushi Mitugi, Noriko Miyake)
----(Written by:    Keiko Sasai, MD, Susumu Furukawa, MD, Takashi Muto, MD, Minoru Baba, MD, Keijiro Yabuta, MD, Yasushi Fukuwatari, MD)
----(Written by:    Osamu Arisaka, MD, Atsuto Hosaka, MD, Keijiro Yabuta, MD)