Papers written by : Xiaoguang Meng
----(Written by:    Jian Wei*, Yonghui Song*, Xiaoguang Meng* & Jean-Stéphane Pic*)
----(Written by:    K. K. Krishnani, Xiaoguang Meng & L. Dupont)
----(Written by:    Dimitris Dermatas, Mike Dadachov, Mark Mirabito* & Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Christine Chin Choy, Mahmoud Wazne, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Chuanyong Jing, Suqin Liu, George P. Korfiatis, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Sunbaek Bang, Manish Patel, Lee Lippincott, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Chuanyong Jing, Suqin Liu, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Mei-Juan Han, Jumin Hao, Zhonghou Xu, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Chuanyong Jing, Xiaoguang Meng, Edwin Calvache, Guibin Jiang)
----(Written by:    Yi Shi, Xiaoming Du, Huiying Li, Zhu Xu, Qunhui Wang, Xiaoguang Meng, Fasheng Li)
----(Written by:    Suqin Liu, Chuanyong Jing, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Chuanyong Jing, Suqin Liu, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Xiaoguang Meng, George P. Korfiatis, Sunbaek Bang, Ki Woong Bang)
----(Written by:    Mei-Juan Han, Xiaoguang Meng, Lee Lippincott)
----(Written by:    Jiemin Cheng, Xiaoguang Meng, Chuanyong Jing, Jumin Hao)
----(Written by:    Xuejun Guo, Zhijun Wu, Mengchang He, Xiaoguang Meng, Xin Jin, Nan Qiu, Jing Zhang)
----(Written by:    Xiaohong Guan, Juanshan Du, Xiaoguang Meng, Yuankui Sun, Bo Sun, Qinghai Hu)
----(Written by:    Xiaohong Guan, Juanshan Du, Xiaoguang Meng, Yuankui Sun, Bo Sun, Qinghai Hu)
----(Written by:    Salem Baidas, Baoyu Gao, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Zhonghou Xu, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    In-Ho Yoon, Xiaoguang Meng, Chao Wang, Kyoung-Woong Kim, Sunbaek Bang, Eunyoung Choe, Lee Lippincott)
----(Written by:    Kishore K. Krishnani, Xiaoguang Meng, C. Christodoulatos, Veera M. Boddu)
----(Written by:    Chao Wang, Lee Lippincott, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Mahmoud Wazne, Xiaoguang Meng, George P. Korfiatis, Christos Christodoulatos)
----(Written by:    Christine Chin Choy, George P. Korfiatis, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Sunbaek Bang, George P. Korfiatis, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Dimitris Dermatas, Deok Hyun Moon, Nektaria Menounou, Xiaoguang Meng, Richard Hires)
----(Written by:    Chuanyong Jing, Xiaoguang Meng, George P. Korfiatis)
----(Written by:    Xiaoguang Meng, Zeai Hua, Dimitris Dermatas, Wei Wang, Hsiu Yu Kuo)
----(Written by:    Chao Wang, Lee Lippincott, In-Ho Yoon, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Chao Wang, Lee Lippincott, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Maria E. Pena, George P. Korfiatis, Manish Patel, Lee Lippincott, Xiaoguang Meng)
----(Written by:    Sunbaek Bang, Mark D. Johnson, George P. Korfiatis, Xiaoguang Meng)
Page: [1] [2]